Algemene Voorwaarden

(versie 12/11/2021)


 1. Definities
 2. Agado: Agado Comm.V. (BE0711862808), gevestigd te Wupstraat 45 te 2812 Mechelen (België), met e-mailadres info@agado.be.
 3. De Klant: de rechtspersoon met wie de Overeenkomst tot levering van producten en diensten van Agado wordt gesloten. 
 4. Diensten: de producten en diensten die Agado levert aan de Klant, waaronder maar niet gelimiteerd tot: producten, licenties, advies, opleidingen en ontwikkelingen.
 5. Bestelling: prijsvoorstel (offerte) van Agado dat geaccepteerd is door de Klant of een online bestelling door de Klant.
 6. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk bevestigd, van levering van één of meer Diensten van Agado. Schriftelijke bevestiging kan gebeuren via e-mail of via een digitale handtekening gevolgd door een bestellingsbevestiging. 
 7. AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016.
 8. Toepasselijkheid
 9. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn de artikelen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing op elke aanbieding, opdracht of Overeenkomst van - of met - Agado. 
 10. De eventuele algemene voorwaarden die de Klant hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk wordt ingestemd door Agado.
 11. De toepassing van deze Algemene Voorwaarden wordt door de Klant aanvaard bij het sluiten van een Overeenkomst. 
 12. Aanbieding en acceptatie
 13. Een offerte of prijsopgave door Agado is vrijblijvend, dient slechts als richtlijn en kent een geldigheidsduur van één maand, te rekenen vanaf de datum van de offerte. 
 14. Promotioneel drukwerk (zoals flyers en brochures) en promotie via online kanalen (zoals website en sociale media) zijn geen offertes en kunnen op geen enkel moment als offerte beschouwd worden. 
 15. Overeenkomsten krijgen rechtsgeldigheid, en zijn aldus bindend, bij ondertekening ervan door de Klant en na ontvangst en acceptatie door Agado. Alle rechten en verplichtingen worden geregeld in deze Algemene Voorwaarden en de Bestelling. In geval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen van de Bestelling en de Algemene Voorwaarden heeft de betreffende bepaling van de Bestelling voorrang. Deze voorwaarden zijn cumulatief op de bepalingen van de Bestelling.
 16. Modaliteiten van de Overeenkomst
 17. Agado verbindt zich ertoe de Bestelling te leveren aan de Klant zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden en de Bestelling. 
 18. De Bestelling bevat een opsomming van de Diensten, die het voorwerp uitmaken van de Overeenkomst.
 19. Agado zal, op verzoek van de Klant de Diensten leveren zoals omschreven in de Bestelling.
 20. Deze Diensten zullen geleverd worden door Agado middels één of meerdere van haar aangestelden, werknemers of personeelsleden. Agado behoudt zich evenwel steeds het recht voor om voor de uitoefening van bepaalde aan haar opgedragen taken beroep te doen op derden indien Agado dit nodig acht.
 21. Agado zal de overeengekomen opdrachten volledig autonoom en volgens haar eigen inzichten en bevindingen verrichten, hierbij vanzelfsprekend rekening houdende met de wensen van de Klant.
 22. Agado zal zelf kunnen bepalen waar haar Diensten worden gepresteerd en beslissen of hiervoor verplaatsingen noodzakelijk zijn. Zij zal hierbij in de mate van het mogelijke rekening houden met de wensen van de Klant. Agado zal daarbij onbeperkt beroep kunnen doen op de infrastructuur van de Klant: dit veronderstelt het personeel, het kantoormateriaal, de informatica en communicatiemiddelen, de nodige kantoorruimte, parkeergelegenheid, … In het bijzonder zal de Klant tijdig alle noodzakelijke en door Agado verzochte informatie en documenten overmaken. Agado is geenszins aansprakelijk voor enige vertraging die wordt opgelopen in de uitvoering van haar werkzaamheden door het niet (tijdig) ter beschikking stellen van personeel/infrastructuur/documenten, waarom Agado verzoekt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 23. Agado verbindt zich ertoe naar best vermogen en naar de regels van de markt de haar toevertrouwde opdracht uit te voeren, en dit met ijver, loyaliteit, ernst en bekwaamheid die de Klant normaal van een ervaren specialist mag verwachten.
 24. Agado zal de normale richtlijnen en wensen van de Klant die nodig zijn voor de uitoefening van haar functie naar best vermogen opvolgen, voor zover deze niet ingrijpen in het zelfstandig karakter van de samenwerking en van Agado.
 25. Agado voert de Overeenkomst uit in alle vrijheid en onafhankelijkheid. Agado bepaalt zelfstandig de organisatie, indeling, opzet, werktijden en wijze van uitvoering van haar opdracht. Zij zal hierbij rekening houden, in de mate van het mogelijke, met de wensen van de Klant. Tussen Agado en de Klant bestaat geen band van ondergeschiktheid.
 26. Indien tijdens de looptijd van de Overeenkomst de inhoudelijke specificaties voor het uitvoeren van de Overeenkomst wijzigen, is de Klant verantwoordelijk voor de bijscholing van Agado. Indien de Klant een opleiding verschaft aan Agado, dan vallen de kosten voor deze opleiding ten laste van de Klant behoudens andersluidend beding in de specifieke voorwaarden.
 27. Het is Agado uitdrukkelijk toegestaan om voor andere opdrachtgevers te werken, zowel tijdens de duur van de Overeenkomst als na de afloop ervan.
 28. Oplevering
 29. Het is Agado toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deel van de levering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Agado bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. 
 30. Duur en beëindiging
 31. De startdatum van de Overeenkomst is de datum van de Bestelling. De Overeenkomst wordt steeds aangegaan voor onbepaalde duur, behoudens andersluidende bepaling in de Bestelling.
 32. Opzegging van een overeenkomst van onbepaalde duur is steeds mogelijk mits inachtneming van een opzegtermijn van drie maand mits verzending van een e-mail aan Agado.
 33. Tarieven
 34. Alle tarieven vermeld in de communicatie van Agado zijn exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen, tenzij anders vermeld of voorafgaand schriftelijk overeengekomen. 
 35. De Klant is de prijs verschuldigd waarmee akkoord is gegaan in de Overeenkomst. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals duidelijke onjuistheden, kunnen ook na totstandkoming van de Overeenkomst door Agado worden gecorrigeerd. 
 36. Agado heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden aan de Klant bekend gemaakt. Indien de tariefswijziging betrekking heeft op de Overeenkomst met de Klant, heeft deze het recht om zijn/haar Overeenkomst schriftelijk op te zeggen binnen één maand na bekendmaking van de desbetreffende tariefwijziging.
 37. Indien bepaalde werkzaamheden op locatie uitgevoerd dienen te worden, zullen de reiskosten in rekening gebracht worden aan het uurtarief opgesteld in de offerte. Voor werkzaamheden op locatie geldt een minimumtarief van één uur per afspraak. 
 38. Gebeurlijke overuren worden niet gefactureerd. Indien echter in de loop van de uitvoering van het project blijkt dat Agado omwille van de omvang of vereisten van het project genoodzaakt wordt om systematisch, dit is meermaals per week, overuren te presteren, zullen Agado en de Klant in onderling overleg een bijkomende vergoeding afspreken, hierbij vertrekkende van het standaard uurtarief van Agado.
 39. Betaling
 40. Het bedrag van de éénmalige en/of recurrente kosten en facturatie zijn opgenomen in de Bestelling. 
 41. De ter zake van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen, tenzij anders is overeengekomen. De Klant is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd. 
 42. De betalingsverplichting van de Klant gaat in vanaf de dag van het tot stand komen van de Overeenkomst. De betaling dient steeds te gebeuren conform de instructies op de factuur, tenzij voorafgaand en schriftelijk anders werd overeengekomen. 
 43. Behoudens andersluidende bepaling in de Bestelling, zullen de bedragen uit de Bestelling als volgt worden gefactureerd:
 44. Voorschot van 50%
 45. De resterende kosten worden maandelijks gefactureerd volgens de prestaties van die maand.
 46. Facturen moeten binnen 15 dagen betaald worden door de Klant, tenzij anders overeengekomen. Bij niet-betaling wordt een eerste aanmaning via e-mail gestuurd. Agado stuurt de Klant per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de Overeenkomst.
 47. Indien de Klant niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan de Klant medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 48. Indien de Klant van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan de Klant de bezwaren binnen twee weken na de factuurdatum aan Agado kenbaar maken, schriftelijk of via e-mail. Na ontvangst van het bezwaar zal Agado een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
 49. Facturen die niet op (of voor) de vervaldag worden vereffend, mogen door Agado van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met de wettelijke rente. 
 50. Aanwervingen
 51. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst en tot 1 jaar na het beëindigen van de Overeenkomst met de Klant, is het de Klant niet toegestaan om aangestelden, werknemers of personeelsleden van Agado aan te werven, dan mits uitdrukkelijke toestemming van Agado.
 52. Bij niet naleving van deze bepaling is een schadevergoeding verschuldigd van 1 jaar bruto wedde van de betrokken aangestelde, werknemers of personeelslid.
 53. Conformiteit
 54. Agado garandeert dat de door haar geleverde Diensten conform zijn aan de gesloten Overeenkomst en voldoen aan de normale verwachtingen die de Klant mag hebben rekening houdende met de specificaties van de dienst en wat, schriftelijk, is overeengekomen. 
 55. Persoonlijke informatie en eigendom van gegevens
 56. Persoonlijke informatie die de Klant verstrekt aan Agado, is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.
 57. Het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens wordt bepaald door de Klant en deze wordt beschouwd als Verwerkingsverantwoordelijke.
 58. Agado is als Verwerker verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Klant in het kader van de Diensten en verklaart deze te verwerken conform de verplichting opgenomen in artikel 28 van de AVG.

 59. Agado verbindt zich ertoe om de hierna volgende bepalingen na te leven bij het uitvoeren van verwerkingsactiviteiten. Aan de termen uit deze bepalingen dient de gangbare betekenis gegeven te worden zoals gedefinieerd in de AVG. De Klant gaat akkoord met dit Verwerkersreglement bij het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden. De bepalingen uit dit Verwerkersreglement hebben voorrang op eventuele andere overeenkomsten gesloten tussen de Partijen, voor zover die overeenkomsten strijdig zijn met dit Verwerkersreglement. 
 60. Agado verwerkt identificatiegegevens (IP-adres, contactpersonen, adressen,..) en financiële gegevens van de Klant omdat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

 61. De persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van de Overeenkomst. Sommige gegevens, zoals facturatiegegevens, worden langer bewaard ten gevolge van wettelijke vereisten voor een periode van 7 jaar.

 62. Agado bewaart e-mailadressen voor het verzenden van nieuwsbrieven wanneer betrokkenen daar uitdrukkelijk mee hebben toegestemd. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, waarna het e-mailadres verwijderd wordt.

 63. Agado heeft geen DPO aangesteld, maar voor alle vragen over dit Verwerkersreglement kan de Klant terecht bij info@agado.be. 
 64. Agado handelt uitsluitend in opdracht van de Klant en verwerkt enkel persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst met de Klant.

 65. De Klant waarborgt aan Agado dat deze laatste gerechtigd is de persoonsgegevens te verwerken in uitvoering van de Overeenkomst. De Klant waarborgt tevens alle verplichtingen die op de verantwoordelijke voor de verwerking rusten met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens, te hebben nageleefd, zowel in het kader van de AVG als enige andere toepasselijke wetgeving of regelgeving.

 66. De Klant zal, als verantwoordelijke voor de verwerking, instaan voor het voorzien van een juridische basis voor de verwerking. De Klant waarborgt in het bijzonder de vereiste toestemming en machtiging te hebben bekomen om gerechtigd te zijn de persoonsgegevens aan Agado over te maken en Agado toe te laten de persoonsgegevens te verwerken in het kader van de Overeenkomst.

 67. Agado stelt aan de Klant alle nodige informatie ter beschikking die nodig is om de nakoming van de in dit Verwerkersreglement neergelegde verplichtingen aan te tonen. Agado maakt het mogelijk aan de Klant om audits uit te voeren door de Klant zelf of een controleur aangesteld door de Klant. De Klant dient hiervoor een schriftelijk verzoek in via e-mail.

 68. Tijdens de controle mag de Klant zich ter plaatse begeven in de lokalen of plaatsen waar Agado de gegevensverwerking uitvoert en/of de kopieën of back-ups bewaart en daar alle nuttige en nodige documenten inkijken die noodzakelijk zijn teneinde zich ervan te verzekeren dat de verwerking door Agado conform is aan de bepalingen van dit Verwerkersreglement en de AVG. De kosten voor deze audit zullen ten laste zijn van de Klant.  
 69. Als Agado een aanvraag ontvangt van de betrokkene van wie persoonsgegevens worden verwerkt, om zijn rechten uit te oefenen overeenkomstig de Verordening, zoals bijvoorbeeld recht van verzet of recht van wissing van persoonsgegevens, geeft Agado deze opdracht onverwijld door aan de Klant.

 70. Agado verleent de Klant, voor zover mogelijk, bijstand bij het vervullen van diens plichten rond de uitoefening door betrokkenen van hun rechten, alsook bij het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling. 
 71. Agado treft passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat het vermogen heeft om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de verwerkingssystemen te garanderen. Hiervoor hanteert Agado een procedure om de technische en organisatorische maatregelen periodiek te testen, te beoordelen en te evalueren op de doeltreffendheid ervan voor de beveiliging van de verwerking.

 72. Agado neemt, in overeenstemming met artikel 32 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming,  gepaste technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens en de verwerking ervan te beveiligen teneinde de persoonsgegevens van de Klant te beschermen tegen verlies, hacking, vernietiging evenals elke andere vorm van illegale verwerking. In geval Agado vaststelt dat er een ongeoorloofde verwerking heeft plaatsgevonden, zal zij de Klant hiervan binnen 48 uur informeren.

 73. Agado zal de nodige maatregelen treffen teneinde de toegang tot persoonsgegevens te beperken tot deze personeelsleden in dienst van Agado die toegang tot deze persoonsgegevens nodig hebben om de Overeenkomst met de Klant te kunnen uitvoeren. 
 74. De Klant waarborgt dat de verstrekte persoonsgegevens correct en volledig zijn. De Klant erkent en aanvaardt dat Agado geen enkele verplichting heeft ten aanzien van de Klant om de juistheid en volledigheid van de verstrekte persoonsgegevens te verifiëren. Agado is niet aansprakelijk ten aanzien van de Klant op welke grond dan ook, hierin begrepen aansprakelijkheid voor schade geleden door de Klant ingevolge vorderingen van derden, hierin begrepen de betrokken persoon zoals gedefinieerd in de AVG, op basis van de verwerking door Agado van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die werden verstrekt door de Klant aan Agado.

 75. De Klant is aansprakelijk voor, en verbindt er zich toe Agado te vrijwaren, voor enige schade en kosten geleden door Agado in het kader van de verwerking van de persoonsgegevens door Agado in uitvoering van de Overeenkomst, met inbegrip van enige schade die door Agado moet worden vergoed aan een derde, hierin begrepen de betrokken persoon, en die een gevolg is van een aan de Klant toewijsbare fout, niet-naleving van haar verplichtingen in het kader van de Overeenkomst of nog de onjuistheid van enige door de Klant in deze Overeenkomst verstrekte waarborg.

 76. De aansprakelijkheid van Agado is steeds beperkt tot deze gevallen specifiek voorzien in de AVG. De aansprakelijkheid van Agado is in alle gevallen steeds beperkt tot de directe schade aan de Klant. De Klant vrijwaart Agado te allen tijde voor alle aanspraken van derden.
 77. Agado zal met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens steeds de grootste confidentialiteit aan de dag leggen. Persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst. Zijn persoonsgegevens hierna niet meer nodig, dan zal Agado ze adequaat uitwissen en permanent verwijderen.
 78. Agado geeft de persoonsgegevens van de Klant niet door aan derden voor commerciële redenen. In bepaalde gevallen is Agado krachtens de wet of door een rechterlijk bevel verplicht om de persoonsgegevens over te maken aan derden. Voor alle andere gevallen dient de Agado de toestemming te bekomen van de Klant om persoonsgegevens door te geven aan derden (instellingen, instanties,...).

 79. Agado mag onderaannemers-verwerkers aanstellen om de verwerkingsactiviteiten voor de Klant uit te voeren. Als Agado beroep doet op een onderaannemer-Verwerker in de zin van dit artikel, sluit Agado met de onderaannemer-Verwerker een schriftelijke overeenkomst die minimaal alle garanties, verplichtingen en aansprakelijkheden omvat die voortvloeien uit dit Verwerkersreglement. Agado doet geen beroep op onderaannemers buiten de EER.

 80. Indien de onderaannemer-Verwerker deze verplichtingen niet nakomt, is Agado aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen van de subverwerker. De Klant mag de actuele lijst met onderaannemers-verwerkers opvragen op eenvoudig verzoek per email en heeft het recht om bezwaar te maken tegen de samenwerking met een bepaalde verwerker. 
 81. Een datalek in de zin van dit reglement betekent een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens

 82. Bij ontdekking van een datalek, zal Agado zo snel mogelijk en ten laatste binnen de 48 uur na de ontdekking de Klant te informeren via telefoon of email.

 83. Agado zal na de ontdekking van een datalek, de Klant op de hoogte houden van de maatregelen die werden genomen teneinde de omvang van het datalek te beperken dan wel teneinde dit in de toekomst te vermijden.

 84. De Klant is verantwoordelijk voor het melden van het datalek bij de toezichthoudende autoriteiten binnen de wettelijke termijnen. 
 85. Geheimhouding
 86. Agado aanvaard en erkent dat zij in het kader van (de onderhandelingen met het oog op) het uitvoeren van de Diensten toegang zal hebben tot vertrouwelijke informatie van de Klant.
 87. Agado verbindt zich ertoe om zowel tijdens de onderhandelingsfase, als tijdens de duur van de Overeenkomst met de Klant en na de beëindiging van de Overeenkomst, alle informatie als vertrouwelijk te behandelen omtrent de business, diensten, producten, bedrijfsprocessen, klanten, financiële zaken, administratie, leveranciers, management van de Klant die als vertrouwelijk wordt beschouwd door de Klant en/of waarvan Agado redelijkerwijze dient te weten dat deze informatie vertrouwelijk behandeld dient te worden.
 88. Agado verbindt zich ertoe om de toegang tot deze vertrouwelijke informatie van de Klant te beperken tot haar werknemers en onderaannemers die toegang dienen te hebben teneinde uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 89. Klachten
 90. Agado doet al het mogelijke om haar klanten 100% tevreden te stellen. In het geval de Klant toch klachten zou hebben over haar Diensten, dient de Klant Agado hier schriftelijk bij wijze van brief of mail van op de hoogte te brengen via het adres vermeld in artikel 1. Agado doet al het mogelijke om deze klachten zo spoedig mogelijk te behandelen. 
 91. Intellectuele eigendomsrechten
 92. Agado is de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de door haar aangeboden en geleverde Diensten. 
 93. Het door Agado ontwikkelde materiaal, concepten, ideeën zijn en blijven eigendom van Agado en mogen niet worden aangepast en/of gebruikt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Agado.
 94. De Klant verbindt zich ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waarop de intellectuele eigendomsrechten rusten te kopiëren, te bewerken, uit te baten, door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Agado. Deze elementen zijn onder andere het merk, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo’s, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de muziek, de kleurencombinaties, de slogans, de lay-outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de Diensten. 
 95. De Klant dient aldus de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken te respecteren en vrijwaart Agado ter zake van enige aanspraak. 
 96. Beperking van aansprakelijkheid
 97. Agado zal het leveren van haar Diensten steeds met de juiste professionele zorg en kwaliteit uitvoeren. Een Overeenkomst met Agado wordt in geen geval gezien als een resultaatsverbintenis, maar als een inspanningsverbintenis.  
 98. Agado zal niet aansprakelijk zijn met betrekking tot de inhoud van, of het gebruik van, of anderszins in verband met de Diensten voor enige indirecte, speciale of gevolgschade, of voor zakelijke verliezen, verlies van inkomsten, inkomen, de winst of verwacht spaargeld, verlies van contracten of zakelijke relaties, verlies van reputatie of goodwill, verlies of beschadiging van informatie of gegevens, of andere schade die voortvloeit uit of veroorzaakt door het gebruik van de Diensten of het onvermogen van de Klant om de Diensten te gebruiken. 
 99. Deze beperkingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing, zelfs als Agado uitdrukkelijk is ingelicht over het potentiële verlies.
 100. Agado is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waar Agado weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Agado kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relatie of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Agado. 
 101. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is Agado slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dit wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Agado voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. 
 102. De Klant vrijwaart Agado voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de Klant geleverde producten en diensten van Agado. 
 103. De Klant is aansprakelijk voor alle schade die Agado mocht lijden ten gevolge van een aan de Klant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en deze voorwaarden.
 104. In geval van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst is Agado in alle gevallen slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding gelijk aan het bedrag gefactureerd aan de Klant tijdens de twaalf (12) voorafgaande maanden met een maximum van 5.000 euro.
 105. Overmacht
 106. In het geval van overmacht is Agado vrijgesteld van al haar verplichtingen (en eventueel daaruit volgende aansprakelijkheden).
 107. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Agado die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Zonder daartoe beperkt te zijn valt in ieder geval onder overmacht: natuuromstandigheden, staking of lock-out, brand, overstroming, pandemieën, inbeslagname, embargo, algemene schaarste aan goederen, ziekte, ontslag, storing van het internet of elektriciteit stoornissen en in het algemeen elke onvoorziene omstandigheid die het contractuele evenwicht in aanzienlijke mate verstoort, en dit onafhankelijk of de overmacht zich voordoet bij Agado, bij een van haar leveranciers of één van haar medewerkers.
 108. Aanpassing aan de Algemene Voorwaarden
 109. Agado behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen.
 110. De Klant wordt steeds geïnformeerd over wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden via email. 
 111. De Klant heeft het recht om haar Overeenkomst schriftelijk op te zeggen binnen één maand na mededeling van deze wijziging aan de Klant. 
 112. Nietigheid
 113. Nietigheid van één of meer bepalingen uit deze voorwaarden, tast het geldige deel van deze voorwaarden niet aan. 
 114. Afstand van Recht
 115. Het niet uitoefenen van een recht en/of voorwaarde door Agado kan in geen geval beschouwd worden als een definitieve afstand van recht. 
 116. Geschillenregeling en toepasselijk recht
 117. Op de Overeenkomst en op huidige Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. 
 118. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit de Overeenkomst met Agado, de diensten door haar geleverd of huidige Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen.


Client Portal | Internal Tools | Web App Builder | Free Website Builder Made with Softr